Skip to main content

Reglement & Gedragscode IKMN

REGLEMENT & GEDRAGSCODE INSTITUTE KRAV MAGA NETHERLANDS (hierna genoemd IKMN)

REGLEMENT
Algemeen:

1. Studenten van  IKMN mogen geen antecedenten hebben bij Justitie, en zijn geen vijanden van de Nederlandse staat of de staat van Israël. Men dient dit (op verzoek) aan te tonen middels een bewijs van goed gedrag, of een aanbeveling van iemand van politie of justitie. Voor studenten die beroepshalve al door justitie gescreend zijn geldt dit niet.

2.  IKMN behoudt zich het recht voor personen welke storend/afwijkend gedrag vertonen voor, tijdens of na de les te verwijderen van de les locatie. Bij herhaling kan eenzijdig het lidmaatschap door  IKMN worden beëindigd.

4. Wanneer blijkt dat de student onjuiste gegevens omtrent lid 1 & 2  van het reglement heeft verstrekt, kan beëindiging van het lidmaatschap volgen.

5. Het deelnemen aan lessen van IKMN geschiedt geheel op eigen risico. IKMN is niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel welke tijdens de lessen wordt opgelopen.

6. De student verklaart hierbij, dat hij/zij het onderhavige onderwijs zal ontvangen uitsluitend en alleen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel, opgelopen als gevolg van deelname aan de lessen, geheel en al door hem/haar zelve zal worden gedragen. Cursist is zich ervan bewust dat het beoefenen van Krav Maga risico’s met zich kan meebrengen en dat hij/zij eventuele gevolgschade die tengevolge van de beoefening van Krav Maga of het beoefenen van sportdisciplines en/of het uitvoeren van een beroep in combinatie met het beoefenen van Krav Maga kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal cursist Institute Krav Maga Netherlands  en/of haar leiding en instructeurs vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze. Dit is eveneens van toepassing op het in ongerede geraken van in de school achtergelaten kleding en voorwerpen. IKMN aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en de student ontheft IKMN van elke aansprakelijkheid.

7. Iedere student van IKMN moet verplicht een WA verzekering hebben. Als het goed is heeft iedereen boven de 18 jaar deze al afgesloten. Heb je deze nog niet dan moet je deze alsnog afsluiten, je kunt in het dagelijks leven eigenlijk niet zonder deze verzekering.

Kleding en bescherming:

8. Kleding tijdens de training van Krav Maga dient te bestaan uit: de 1e maand: een trainingsbroek met T- shirt, en zaalschoenen. Na de 1e maand: Studenten van IKMN dragen een zwarte krav maga broek. Verder dragen zij een zwart IKMN t-shirt.

9. Men dient gebruik te maken van beschermende attributen, zoals kruisbescherming (tok) en gebitsbescherming. Vanaf de hogere levels (P1 en hoger): bokshandschoenen en scheenbeschermers. Bovengenoemde attributen dienen door de student zelf te worden aangeschaft.

10. Oefenwapens en stoot /trapkussens worden door IKMN  verzorgd.

Etiquette:

11. Van studenten van IKMN wordt verwacht dat zij met respect omgaan met hun mede studenten. Ongecontroleerd trainen hetgeen resulteert in het ontstaan van letsel of het bederven van andermans trainingsplezier, wordt niet geaccepteerd.

12. Indien je iemand tijdens de les verwondt, moet je hem zelf naar de dokter of eerste hulp brengen, anders kan de les voor de hele groep niet doorgaan. Eventuele schade/kosten kunnen op je verhaald worden, vandaar dat wij de WA verzekering verplicht stellen.

13. Het gebruik van Krav Maga buiten de trainingslocaties is alleen toegestaan ter verdediging van jezelf of ter verdediging van derden, wanneer er reëel gevaar is voor het welzijn van die persoon(en) Het gebruik van Krav Maga voor kwade doeleinden (zinloos geweld) resulteert in onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap.

14. Bij contact sporten is het wenselijk dat men aandacht schenkt aan de persoonlijke hygiëne. Verwondingen door b.v. te lange nagels kunnen infecties veroorzaken en een sterke zweetlucht kan andermans plezier om met je te trainen bederven. Van studenten van IKMN wordt dan ook verwacht dat zij ordentelijk op de training verschijnen.

15. Het dragen van juwelen tijdens de training is verboden. Dit voor de eigen veiligheid en voor die van je trainingspartner. Dus geen piercings, oorbellen, kettingen, armbanden en ringen tijdens de training. Het dragen van bril en contactlenzen is voor eigen risico.

16. Men dient voor en tijdens de les aan de instructeur veranderingen in de gezondheidstoestand kenbaar te maken. B.v., oude en nieuwe blessures, hoofdpijn, misselijkheid enz. Men mag nooit de les locatie tijdens de les verlaten zonder dit aan de instructeur mede te delen. Dit is voor eigen veiligheid. (men kan b.v. na een klap, op het toilet ineen zakken).

Betalingen lessen, seminars:

17. Betaling lidmaatschap dient maandelijks via automatische incasso te gebeuren. Seminars en speciale lessen kunnen wel cash per deel betaald worden.

18. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt uitsluitend en alleen, indien een der partijen aan de wederpartij meedeelt de onderhavige overeenkomst te willen beëindigen. Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk, via het opzegformulier op de website. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Telefonisch, via facebook, via messenger of whatsapp of persoonlijk opzeggen is NIET mogelijk en geldt niet als officiele opzegging.

19. Het is mogelijk om tijdens het lidmaatschap het abonnement te wijzigen. Wijzigingen moeten schriftelijk, via de website of eventueel per e-mail, worden doorgegeven. Het telefonisch, via facebook, messenger, whatsapp of persoonlijk doorgeven van wijzigingen is niet mogelijk.

20. Regelmatig zijn er in binnen en buiten land krav maga seminars te volgen. Hier wordt lesgegeven door high level instructors uit b.v. Israël, Polen of andere landen. Het bezoeken van deze seminars wordt wel georganiseerd door IKMN,  maar staat verder los van het lidmaatschap. Iedereen kan hieraan deelnemen. Kosten en vervoer zijn voor eigen rekening en zijn dus niet inbegrepen in de maandelijkse contributie.

21. Bij niet tijdige betalingen van de lesgelden wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau. De kosten verbonden aan deze incasso komen voor rekening van de student.

22. Het lesgeld dient ook voldaan te worden indien de student om welke reden dan ook aan enige les niet deelneemt. Alleen bij langdurige afwezigheid kan in overleg afgeweken worden van deze regel. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk dan wel per E-mail te worden ingediend.

Vakanties:

23. IKMN  is gedurende een aantal weken per jaar gesloten wegens vakantie. Het vakantie rooster wordt ruim van te voren bekend gemaakt.

24. Tijdens vakantie perioden dat IKMN gesloten is, loopt de contributie gewoon door. Dit is al in het maand bedrag verrekend, derhalve zijn deze niet uitgesloten van betaling.

GEDRAGSCODE ONGEWENSTE GEDRAGINGEN, SEKSUELE INTIMIDATIE EN DISCRIMINATIE

Deze Gedragscode Ongewenste Gedragingen, Seksuele Intimidatie en Discriminatie is een uitwerking van het streven van Institute Krav Maga Netherlands om waarborgen te scheppen voor een goed en stimulerend trainings-klimaat binnen ons instituut.

In een goed en stimulerend trainings-klimaat behoren collegialiteit, respect, en aandacht voor de ander tot de normale omgangsvormen, en wordt op ongewenst gedrag alert gereageerd. Zo’n klimaat vereist een actieve bijdrage van een ieder die bij ons instituut betrokken is, niet alleen met betrekking tot het eigen gedrag, maar ook door een waakzame houding tegenover elke vorm van ongewenst gedrag die men in de eigen situatie signaleert. Ongewenst gedrag behoort altijd aan de orde te worden gesteld; hetzij door de betrokkenen rechtstreeks aan te spreken, hetzij door derden in te schakelen. Het doel van de gedragscode is om deze uitgangspunten expliciet onder de aandacht brengen.

Reikwijdte

Deze gedragscode is van toepassing op:

 • Instructeurs van Institute Krav Maga Netherlands (hierna IKMN genoemd)
 • Werknemers van IKMN
 • Leden van IKMN
 • Vrijwilligers bij IKMN
 • Andere personen die in opdracht van IKMN werkzaam zijn, zoals gastinstructeurs en stagiairs.

in hun gedrag jegens elkaar.

Begripsbepaling

Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan:

Seksuele intimidatie: ongewenste seksuele toenadering in de vorm van verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag (waaronder het ongevraagd verzenden of bewust voor anderen zichtbaar raadplegen van pornografische afbeeldingen of teksten, o.m. via internet). Het pesten, psychisch of fysiek lastig vallen van anderen.

Seksuele relaties tussen leden en instructeurs: seksuele relaties tussen leden en instructeurs zijn niet toegestaan en kunnen leiden tot het direct royeren van het betreffende lid en/of het op non-actief stellen van de betreffende instructeur. Relaties die zijn ontstaan voordat de instructeur bij IKMN bevoegd werd zijn uitgesloten van deze begripsbepaling.

Discriminatie: het in enigerlei vorm doen van uitspraken over, het verrichten van handelingen jegens of het nemen van beslissingen over personen die beledigend zijn voor die personen vanwege hun ras, godsdienst, geslacht, levensovertuiging en/of seksuele geaardheid, dan wel het maken van enig onderscheid op basis van deze factoren (ras, godsdienst enz.).

Preventief beleid

De opstelling van deze gedragscode is bedoeld als een vorm van preventief beleid. Preventief beleid inzake ongewenst gedrag, (seksuele) intimidatie, en discriminatie is onderdeel van het totale beleid van IKMN, dat zich onder meer moet concretiseren in:

 • Het in voldoende mate kenbaar maken van deze code;
 • Het wegnemen of verminderen van risico’s met betrekking tot ongewenst gedrag;
 • Het houden van toezicht op de naleving van de gedragscode.

Vertrouwenspersoon Ongewenst Gedrag

IKMN heeft een vertrouwenspersoon ongewenst gedrag. Dit is Charlaine Kluck, charlaine@institute-kravmaga.nl. De vertrouwenspersoon ongewenst gedrag heeft een onafhankelijke positie en geniet daarin bescherming van de zijde van de werkgever.

Taken van de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag zijn onder meer:

 • verstrekken van voorlichting over ongewenst gedrag
 • zorgen voor een adequate opvang van degene die klachten heeft over ongewenst gedrag
 • zorgen voor vertrouwelijke behandeling van gegevens
 • zoeken naar een informele oplossing
 • terzijde staan van de klager bij het indienen van een formele klacht en eventueel bij de formele afhandeling daarvan.